MEDIKOM

S vydávaním a distribúciou časopisov má LEKÁR, a.s. dlhoročné skúsenosti.

Od svojho vzniku je vydavateľom časopisov Slovenskej lekárskej komory.

V spolupráci s obchodnými partnermi sme vydávali časopis Konzílium až do jeho zániku koncom roka 2010.

Momentálne vydávame časopis MEDIKOM, ktorý časopis Konzílium nahradil v plnom rozsahu.

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ČINNOSTI SPOLOČNOSTI LEKÁR, a. s.

Časopis MEDIKOM

Vzdelávacie podujatia

OnLine vzdelávacie podujatia